دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

سایت جامع علوم پزشکی ایران

Genetics and Molecular Biology

ژنتیک و بیولوژی مولکولی

قطعا درک ژنتیک نیاز مبرم به درک از زیست شناسی مولکولی دارد و در این کتاب ژنتیک به صورت مولکولی مورد بحث قرار گرفته است.      

, , , , , , , , , , ,